Stowarzyszenie Kulturalne MEM

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Organizacja pozarządowa utworzona w Olsztynie w 1999 r.

Siedziba

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 10-233 Olsztyn ul. Parkowa 1

Cele

 • Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej
 • Realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego

Osiągnięcie nakreślonych celów Stowarzyszenie realizuje poprzez zadania, między innymi:

 • Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej
 • Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Animowanie społecznej aktywności kulturalnej
 • Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących
 • Gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych
 • Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej
 • Prowadzenie działalności wydawniczej
 • Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej
 • Wypracowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
 • Prowadzenie zespołów artystycznych

Historia

Stowarzyszenie powołane w 1999 roku z inicjatywy animatorów kultury województwa warmińsko-mazurskiego. Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Olsztynie 12 sierpnia 1999 r. pod numerem 1015. W skład komitetu założycielskiego weszli: Danuta Sobolewska, Sławomir Mołda, Jolanta Adamczyk, Maria Brach, Tadeusz Sosnowski, Stefan Gurzyński. Członkami są osoby z różnych środowisk (wieś, gmina, miasto) o dużym zasobie wiedzy i doświadczeń z zakresu animowania społecznej i kulturalnej aktywności.

Wybrane projekty Stowarzyszenia

 • Kultura demokracji – lokalne koalicje kultury – program zapoczątkowany w 1999 r. , którego celem było wskazanie kultury jako medium integrującego i stymulującego rzwój społeczności lokalnych. Realizowany w powiatach oleckim, gołdapskim, giżyckim, bartoszyckim.
 • Regionalna Akademia Kultury RAK – w projekcie uczestniczyli m.in. Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” z Olecka, Stowarzyszenie Animatorów Kultury na Wsi z Nowego Kawkowa, Stowarzyszenie "Tratwa" . Celem było zintensyfikowanie i zintegrowanie dotychczasowych działań programowych organizacji pozarządowych realizujących cele w sferze kultury.
 • Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne – organizacja konfrontacji artystycznych.
 • Warsztaty z pedagogiki i zabawy: „Profilaktyka zdrowia”, „Poznać piękno przyrody”, „Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy”
 • Szkoła Aktywności Społecznej – przygotowanie młodych ludzi do aktywnej obecności w środowisku lokalnym, dostarczenie im wiedzy niezbędnej do skutecznego działania w życiu publicznym, kształcenie postaw obywatelskich oraz umiejętności bycia liderem w środowisku szkolnym i lokalnym
 • Szkoła po lekcjach – wspieranie szkół prowadzących działalność pozalekcyjną związaną z pobudzaniem zainteresowań uczniów oraz integracją lokalnego środowiska
 • Kapitał przyszłości – realizowany wspólnie z organizacją Diuna z Zielonogradzka (Obwód Kaliningradzki, Rosja)
 • Magiczny Olsztyn – realizowany wspólnie z Nieformalnym Teatrem Animacji Rodziny Korzunowiczów z Olsztyna

Działalność wydawnicza

W latach 2000-2001 Stowarzyszenie wydawało miesięcznik „Warmia i Mazury”.

Bibliografia

 1. Sprawozdanie z działalności w 1999 roku, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235
 2. Statut Stowarzyszenia Kulturalnego „MEM”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235

Zobacz też