Gazeta Gietrzwałdzka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: gietrzwałd.pl
Michał Kłódkowski - I połowa lat 80 tych. Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Dwutygodnik gminy Gietrzwałd, ukazujący się od 1990 r.

Redakcja

  • Redaktor naczelny – Teresa Samulowska (od 2004 r.), od 1 września 2016 r. Paweł Kot (wokół osoby redaktora naczelnego istnieje spór - patrz "Kontrowersje").

W zespole redakcyjnym pracowali również: Janina Chorzelewska, Teresa Grodzicka-Szymańska, ks. Jerzy Hajduga, Dorota Kowalewicz, Elżbieta Krzyżanowska, Grażyna Placek, Wojciech Samulowski, Alfred Dopart, Michał Kłódkowski, Jola Górecka.

Historia

Pierwszy numer ukazał się 28 września 1990 r. Pismo powołali do życia: Marek Gardzielewski, Wojciech Samulowski, Teresa Grodzicka-Szymańska, (ówczesny wójt), Władysław Umbras i ks. Jerzy Hajduga. Na początku istnienia „Gazeta Gietrzwałdzka” była wydawana przez osoby prywatne. Pierwsze siedem numerów sponsorowali Krystyna i Marek Gardzielewscy, numer ósmy – Halina i Mariusz Brzezińscy oraz Zygmunt Weronko, numer dziewiąty – Kazimierz Błaszczyński. Po ukazaniu się czternastu numerów nastąpiła półroczna przerwa w wydawaniu „Gazety Gietrzwałdzkiej”. Piętnasty numer ukazał się w grudniu 1991 r.

Dwa razy zmieniono format – w 1994 na większy, a w 2010 powrócono do pierwotnego formatu A4. Od 2001 r. pismo ma ISSN 1641-1595. Objętość pisma zmieniała się – na początku były to cztery strony, potem zwiększono ją do sześciu i ośmiu stron.

Pismo brało udział w trzech edycjach konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru”, zdobywając wyróżnienia:

Spór sądowy

- Do września 2016 r. Gazeta była przygotowywana, drukowana i dystrybuowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie. Od 1 września 2016 roku pismo zostało zarejestrowane w rejestrze sądowym dla czasopism, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo prasowe, pod numerem 959. Obecnie trwa spór prawny, dotyczący prawa do używania nazwy "Gazeta Gietrzwałdzka". Do Sądu Okręgowego w Olsztynie został złożony wniosek o wznowienie postępowania w celu uchylenia rejestracji wydawania tytułu prasowego „Gazeta Gietrzwałdzka”, dokonanej przez Pawła Kota. Powodem ma być - według powództwa - naruszenie praw autorskich do samego tytułu "Gazeta Gietrzwałdzka" oraz podtytułu "Gmina pełna cudów". Przedmiotem odrębnego postępowania jest wniosek o wydanie sądowego zakazu korzystania z cudzej własności intelektualnej. [1]

- Z kolei do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie został złożony wniosek o ściganie z urzędu sprawców nielegalnego wydawania prasy (dotyczy wydawania "Gazety Gietrzwałdzkiej" w okresie przed rejestracją, a więc przed przed 1 września 2016 r.).

- W chwili obecnej pod nazwą „Gazeta Gietrzwałdzka” wydawane są dwie różne gazety - pierwsza wydawana jest przez Pawła Kota, a druga przez Teresę Samulowską.

- 19 kwietnia 2017 roku sąd oddalił wniosek Teresy Samulowskiej, ale również uchylił rejestrację Kotowi (Paweł Kot odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).Ponadto Samulowscy pozwali do Sądu Okręgowego w Olsztynie Pawła Kota i wnieśli o ochronę praw autorskich i wpłatę 1 tys. zł z tytułu naruszenia tych praw, zakaz nieuczciwej konkurencji, zakazanie przez sąd Pawłowi Kotowi wydawania „Gazety Gietrzwałdzkiej” i zasądzenie od niego kwoty 10 tys. zł na „Arkę” i żeby sąd ustalił prawo Teresy i Wojciecha Samulowskich do wydawania „Gazety Gietrzwałdzkiej”.Sąd Okręgowy 19 maja 2017 roku oddalił pozew Samulowskich w całości i zasądził na rzecz Pawła Kota zwrot kosztów w kwocie 4337 złotych.Sędzia Olga Rybus uzasadniając wyrok stwierdziła, że bezspornym jest, iż pomysłodawcą i inicjatorem powołania „Gazety Gietrzwałdzkiej” był Wojciech Samulowski jako wójt, później, gdy przestał być wójtem, zajmowała się gazetą Teresa Samulowska, która od 2004 roku była jej redaktorem naczelnym. - Ale to nie oznacza, że państwo macie prawo do tytułu „Gazeta Gietrzwałdzka” jako osoby fizyczne – powiedziała sędzia. - Zasadnicze znaczenie miało ustalenie, kto jest wydawcą gazety, bowiem zgodnie z przepisami prawa autorskiego domniemywa się, że to wydawcy przysługuje prawo do tytułu. Materiał dowodowy nie pozwolił na uznanie, że Państwo jesteście wydawcami tej gazety. Sąd ustalił, że organizowaniem procesu wydawniczego zajmował się przez ostatnie lata Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie. - To tam gazeta była drukowana, składana, tam wpływały zamówienia na prenumeratę, pracownicy GOKu brali udział w kolportowaniu tej gazety, faktury były wystawiane na GOK, również pieniądze pochodzące ze sprzedaży tej gazety wpływały do GOKu – uzasadniała sędzia. - Staraniem ówczesnego dyrektora GOKu została zakupiona maszyna, której głównym celem, chociaż nie tylko, był druk tej gazety. Zajmowali się tym pracownicy GOKu, którzy nawet mieli to wpisane do zakresu czynności. W ocenie sądu to GOK może być co najwyżej uznany za wydawcę gazety w ostatnich latach. Natomiast nie zostało wykazane abyście Państwo tej definicji wydawcy sprostali. Reasumując, państwo ponieśli olbrzymi wysiłek przy wydawaniu tej gazety i choć zachowanie Pana pozwanego może być oceniane różnie, to jednak przez zaniedbanie pewnych czynności przez Państwa i stan faktyczny, który zaistniał w tej sprawie, uniemożliwił uwzględnienie powództwo – stwierdziła w uzasadnieniu ustnym sędzia Olga Rybus. Wyrok nie jest prawomocny.[2]

Oświadczenie wójta gminy Gietrzwałd

Oświadczenie redaktor naczelnej Teresy Samulowskiej

Oświadczenie Rady Gminy Gietrzwałd

23 kwietnia 2017 r. wójt gminy Gietrzwałd Marcin Sieczkowski został odwołany w referendum.[3]


Tematyka

„Gazeta Gietrzwałdza” informuje o wszelkich wydarzeniach z życia gminy:

  • działalności samorządu
  • wydarzeniach kulturalnych
  • imprezach sportowych

Bibliografia

  1. Dramiński, Andrzej: By sprawy nas szczegółowo dotyczące... / Andrzej Dramiński // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 2009, nr 10/11, s. 1-2.
  2. Dramiński, Andrzej: Tatko z pomnika uśmiecha się i cieszy : razem z dostawami chleba jechała „Gazeta Gietrzwałdzka” / Andrzej Dramiński // „Bez Wierszówki”. – 2009, nr 3/4, s. 12-13.
  3. Kukuć, Zbigniew: Jubileusz XX-lecia Gazety Gietrzwałdzkiej / Zbigniew Kukuć ; rozm. Bożena Umbras // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 2010, nr 19, s. 1.
  4. Gardzielewski, Marek: Wszystko zaczęło się od gazety / Marek Gardzielewski ; rozm. Elżbieta Krzyżanowska. – Il. // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 1999, nr 9, s. 3.
  5. Setka! // „Gazeta Gietrzwałdzka”. – 1995, nr 100, s. 1.

Przypisy