Julian Wojtkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1927- ) – olsztyński kapłan katolicki, biskup, historyk i regionalista, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, profesor zwyczajny (teologia dogmatyczna), doktor habilitowany

Biografia

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Urodził się 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu (woj. wielkopolskie), gdzie w 1939 r. ukończył szkołę powszechną. Po wybuchu wojny został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w Lager Glowno – Posen Ost, stamtąd zaś wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1944 r. otrzymał tzw. małą maturę w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej, zaś w 1945 r. pozyskał maturę w liceum matematyczno-fizycznym w Lublinie (woj. lubelskie). W l. 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. W 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie i magisterium teologii. W 1953 r. uzyskał tytuł doktorski po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1952 do 2005 r. wykładał w Warmińskim Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Warmińskim Instytucie Teologicznym oraz na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 1968 r. habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie, w następnym roku otrzymał sakrę biskupią. W 1987 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś w 1997 r. – profesorem zwyczajnym. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.

W 2008 r. Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim z okazji 700-lecia miasta przyznała mu tytuł honorowego obywatelstwa miasta.

W 2009 r. otrzymał również nagrodę „Conservator Ecclesiae” za zasługi na rzecz ochrony zabytków sakralnych Warmii i Mazur.

W 2009 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ks. bp Wojtkowski jest również członekiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej.

W 2017 r. otrzymał wyróżnienie - statuetkę św. Jakuba za szczególne zasługi dla Olsztyna. Nagroda została wręczona przez Prezydenta miasta Piotra Grzymowicza.[1]

Główne dziedziny badań bpa Wojtkowskiego to historia dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski i historia diecezji warmińskiej.

Publikacje

 1. Ut honorificetur Deus : wybór pism. - Lublin : Wydawnictwo KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2010.
 2. Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie / (współaut. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew). - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.
 3. Wspomnienia z warmińskich pielgrzymek pieszych na Jasną Górę 1984-2003 i do Ostrej Bramy 1991-2003 / [aut. tekstów Julian Wojtkowski et al.]. Olsztyn : Warmińska Pielgrzymka Piesza, 2003.
 4. Nosicielka ducha - Pneumatofora / red. nauk. Julian Wojtkowski, Stanisław Celestyn Napiórkowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.
 5. Mariologia. - Olsztyn : Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Księgarnia Wydawnicza, 1997
 6. Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku / zebrał i wydał Julian Wojtkowski ; objaśnienia językowe i indeks glos Zdzisława Krążyńska ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Fililogiczno-Filozoficzny. Poznań : Wydaw. PTPN, 1977, 1992

Przekłady

 1. Hozjusz, Stanisław: O postępowaniu z odłączonymi / Stanisław Hozjusz. - Olsztyn : Arcybiskup Metropolita Warmiński, 2009.
 2. Leo, Jan: Dzieje Prus / Jan Leo. - Olsztyn : [Julian Wojtkowski], 2008.
 3. Oesterreich, Marcin: Kronika Lidzbarska / Marcin Oesterreich, Tomasz Treter, Maciej Treter. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2008.
 4. Heine, Jerzy Wojciech: Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiteralnego / Jerzy Wojciech Heine. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2006.
 5. Hozjusz, Stanisław: Odparcie przedłożeń Brencjusza które wpierw spisał przeciw czcigodnemu księdzu Piotrowi Soto, potem zaś Piotr Paweł Wergeriusz wśród Polaków lekkomyślnie wziął w obronę : autorstwa Stanisława Hozjusza. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” : Hosianum, 2001.
 6. Hozjusz, Stanisław: Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej albo Wyjaśnienie wyznania złożonego przez ojców zebranych na Synodzie Prowincjonalnym, który odbył się w Piotrkowie Roku Pańskiego tysięcznego pięćsetnego pięćdziesiątego pierwszego, w miesiącu maju / Stanisław Hozjusz. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” : „Hosianum”, 1999.

Bp Wojtkowski poza tym jest autorem kilkudziesięciu artykułów.

Bibliografia

 1. AW: Biskup Julian Wojtkowski / AW // „Gazeta Wyborcza”. - 2002, nr 26, dod. Olsztyn, s. 2.
 2. Jezierski, Jacek: 81. rocznica urodzin Biskupa Wojtkowskiego / Jacek Jezierski // „Posłaniec Warmiński”. - 2008, nr 5, s. 29.
 3. (SIAW): Jubileusz 60-lecia kapłaństwa Biskupa Seniora prof. dra hab. Juliana Wojtkowskiego / (SIAW) // „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”. - Nr 107 (2010), s. 98-99.

Przypisy

 1. http://olsztyn.wm.pl/412962,Poznaj-laureatow-nagrody-prezydenta-Olsztyna.html#axzz4WZIFs7Q5