Stefania Helena Anculewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1928–2002) - pracownik oświatowy, wykładowca, bibliotekarz

Biografia

Urodziła się 25 sierpnia 1928 r. w Chołopeczkach, w powiecie horochowskim (dawne województwo wołyńskie), w rodzinie Andrzeja Gać i Franciszki z domu Górskiej. W 1943 r. rodzina wyjechała do Łucka i tam pozostała do zakończenia wojny. W kwietniu 1945 r., w ramach repatriacji ludności polskiej, dotarła do Olsztyna, gdzie osiedliła się na stałe. Tutaj Stefania podjęła przerwaną na czas wojny naukę. Najpierw kończyła gimnazjum, a następnie Liceum Pedagogiczne. W późniejszym okresie ukończyła także roczny kurs bibliotekarski powołany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Centralny Zarząd Bibliotek, a w 1967 r. studia wyższe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Olsztynie do 1983 r., kiedy to przeszła na emeryturę. Zmarła 9 grudnia 2002 r.

Działalność

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego, od 1 sierpnia 1949 r. Stefania Anculewicz podjęła pracę w Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję sekretarki oraz zajmowała się prowadzeniem biblioteki związkowej. W latach 1951-1972 pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie, gdzie pełniła kolejno funkcje kierownika biblioteki, kierownika Centrali Kompletów Ruchomych, a od 1 lutego 1958 r. instruktora Ośrodka Metodycznego. Na ostatnim stanowisku zajmowała się koordynacją prac w zakresie problematyki oświatowej. Organizowała seminaria i kursy dla pracowników w terenie, prowadziła instruktaż w zakresie wykorzystania książek i czasopism zarówno w pracy samokształceniowej, jak i w przygotowaniu i prowadzeniu różnorodnych form pracy w placówkach kulturalno-oświatowych. W trakcie szkoleń prowadziła m.in. zajęcia dotyczące form pracy z książką, popularyzowała konkursy czytelnicze i inne akcje związane z upowszechnianiem czytelnictwa.

W 1972 r. podjęła pracę w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, a od 1975 r. objęła stanowisko kierownika Działu. Zajmowała się organizowaniem i koordynowaniem pomocy instrukcyjno-metodycznej dla sieci bibliotek publicznych, prowadziła wykłady i zajęcia z metodyki pracy bibliotekarskiej na kursach i seminariach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Współpracowała też z instytucjami zajmującymi się czytelnictwem. Następnie pracowała w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, zajmując się tworzeniem kartotek ogólnoinformacyjnych. Pomimo przejścia na emeryturę w 1983 r., współpracowała z Działem w niepełnym wymiarze godzin, aż do 1995 r. Poświęciła się wówczas tworzeniu bibliografii Warmii i Mazur. Zajmowała się również działalnością dydaktyczną. W latach 1974-1979 była wykładowcą w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Wiele lat prowadziła zajęcia w filii Państwowego Ośrodka Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy.

Publikacje

Anculewiczstefania.jpg

Opracowała „Katalog zbiorów bibliograficznych" znajdujących się w wybranych bibliotekach miasta Olsztyn, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1980 r., a drugie rozszerzone i uzupełnione w 1988 r. Opracowała trzy retrospektywne tomy Bibliografii Warmii i Mazur obejmujące piśmiennictwo za lata: 1965-1967 (wyd. 1989), 1968-1970 (wyd.1992), 1986-1987 (wyd. 1996).

Nagrody

W uznaniu osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej Stefania Anculewicz została uhonorowana:

  • Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur (1966)
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi (1966)
  • Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (1966)
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981)
  • Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1993)

Zobacz też

Bibliografia

  1. Wasilewska, Bożena: Stefania Helena Anculewicz (28.08.1928-9.12.2002) / Bożena Wasilewska. - (Z żałobnej karty) // „Bibliotekarz". - 2004, nr 5, s. 31-32.