Teresa Marchwicka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum MBP w Ostródzie.

(1922- ) – bibliotekarz, animatorka kultury

Biografia

Urodziła się 30 września 1922 r. w Wilnie. Polskie Uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum w Poniewieżu, gdzie uzyskała świadectwo dojrzałości. Ukończyła kurs bibliotekarski w Państwowym Zaocznym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych oraz w Studium Wiedzy o Regionie. Mieszka w Ostródzie.

Działalność

Pracę podjęła jako bibliotekarz w 1947 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie. Trzy lata później została kierownikiem tej placówki, a w 1952 r kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kajkowie. Od 1953 r. pełniła funkcję instruktora terenowego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie. Po czterech latach awansowała na stanowisko kierownika tej placówki. W 1976 r. została mianowana dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Funkcje tę pełniła do chwili odejścia na emeryturę w 1982 r. W latach 1982-1990 pracowała nadal jako pracownik w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów na stanowisku starszego bibliotekarza. Przez cały okres aktywności zawodowej organizowała liczne formy działalności kulturalno-oświatowej. Na szczególne podkreślenie zasługują duże wystawy tematyczne, które odegrały istotną rolę w popularyzowaniu wiedzy o regionie. Od wczesnych lat angażowała się w działalność organizacyjną. Należała do Frontu Jedności Narodu. Obecnie jest członkiem Związku Archiwistów i Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostródzkiej „Grunwald”.

Osiągnięcia

Została odznaczona:

  • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1962)
  • Odznaką Tysiąclecia (1968)
  • Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1972)
  • Odznaką Zasłużony dla Archiwistyki (1980)
  • Medalem 40-lecia (1984)
  • Złotym Krzyżem Zasługi
  • Złotą Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Publikacje

Teresa Marchwicka publikowała artykuły na łamach pism regionalnych m.in. „Słowo na Warmii i Mazurach”, poruszając tematy związane z rozwojem bibliotekarstwa w regionie oraz okręgu ostródzkim. Jest autorką pracy Biblioteka naszym domem opublikowanej w książce Ostródzianie o swoim mieście pod redakcją Jana Dąbrowskiego, wydanej w 2006 r. nakładem Centrum Kultury w Ostródzie.