Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo biblioteki.
Obecna siedziba biblioteki głównej.
Źródło: www.wmbp.olsztyn.pl
Ławeczka Natalii Żarskiej przy Bibliotece
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Biblioteka o profilu pedagogicznym działająca na terenie Warmii i Mazur od 1946 r.

Siedziba

ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn

Historia

Historia biblioteki sięga 1946 r., kiedy to z inicjatywy Kuratorium Okręgu Mazurskiego utworzono w Olsztynie Centralną Bibliotekę Pedagogiczną (w budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. Pieniężnego 3). Biblioteka ta miała za zadanie udostępniać nauczycielom literaturę niezbędną w podnoszeniu kwalifikacji. Organizatorem biblioteki i jej pierwszym kierownikiem był Otton Lipkowski.

W 1951 r. Centralna Biblioteka Pedagogiczna na mocy statutu nadanego jej przez Ministerstwo Oświaty zmieniła nazwę na Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Rok później placówka została przeniesiona do budynku przy ul. Artyleryjskiej 1 (obecnie ul. Natalii Żarskiej 2), gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Od 1951 r. tworzono filie powiatowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Ogółem w latach 1951-1955 powstało ich 18. W tym czasie Biblioteka Główna ulegała rozbudowie i modernizacji. W 1953 r. powołano w niej Dział Opieki nad Bibliotekami Terenowymi, a w 1955 r. Dział Służby Informacyjno-Bibliograficznej.

Zmiany nie ominęły placówki również i w kolejnych latach: w 1982 r utworzono w niej Wydział Zbiorów Specjalnych, w 1988 r. nadano bibliotece imię profesora Tadeusza Kotarbińskiego, a w 1989 r. utworzono na jej terenie Galerię „Bakałarz". W związku nowym podziałem terytorialnym państwa, od początku 1999 r. biblioteka podlega Sejmikowi Samorządowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organem sprawującym na nią nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Olsztynie.

Na mocy nowego statutu nadanego placówce w 2002 r. zmieniła ona nazwę na Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna. W dniu dzisiejszym podlega jej 11 filii znajdujących się w północno-wschodniej części województwa, w miastach: Biskupiec, Ełk, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Pisz, Szczytno, Węgorzewo.

Dyrektorzy

Od początku funkcjonowania biblioteki kierowali nią:

Struktura

Zbiory

Księgozbiór biblioteki w 2009 r. obejmował 149 589 woluminów książek, 7 774 woluminów czasopism i 11 874 jednostek zbiorów specjalnych. Są to głównie zbiory z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w tym psychologii i socjologii, programy i podręczniki szkolne, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Ważnym elementem zasobów biblioteki są zbiory specjalne, w których znajdują się środki dydaktyczne dla nauczycieli zgromadzone na różnych nośnikach (płytach, kasetach), a także zbiory ilustracyjne: albumy, zestawy fotografii, plansze.

Działalność

Działalność biblioteki ukierunkowana jest głównie na nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych, pracowników oświaty i studentów. Poza podstawowymi zadaniami, jakimi są gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, placówka podejmuje szereg działań dodatkowych, m.in.

 • organizuje konferencje, seminaria i sesje naukowe, jak np. „Świat cudownie zwielokrotniony”. Juliusz Słowacki – współczesne interpretacje (2009), Herbertowska lekcja poezji (2008), Zaniedbane obszary wychowania. Lektura – Literatura – Wychowanie (2008), „Szara strefa nieczytania” - katastrofa czy wyzwanie? O książce dla dziecka XXI wieku. (2008)
 • współorganizuje Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych (z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli)
 • organizuje lekcje biblioteczne dla nauczycieli, konsultacje warsztatowe i warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy
 • organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • realizuje projekty edukacyjne, np. Chopin 2010, Słowacki 2009, Herbert 2008, Wyspiański 2007
 • bierze udział w programach ogólnopolskich, jak np. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
 • organizuje wystawy artystyczne środowiska nauczycielskiego i wystawy twórczych szkół (Galeria Bakałarz)
 • organizuje konkursy, m.in. na najlepszego czytelnika nauczyciela, najlepszą pracę magisterską
 • prowadzi działalność wydawniczą, m.in. w postaci bibliografii wybitnych postaci regionu, bibliografii publikacji nauczycieli, materiałów z sesji naukowych; publikacji „Informatora Bibliotecznego” (od 2000 r.)

Galeria zdjęć

Multimedia

Bibliografia

 1. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008. - S. 60-64.

Zobacz też

 • Strona internetowa Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie www.wmbp.olsztyn.pl