Wiesława Borkowska-Nichthauser

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie.

Bibliotekarz, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Biografia

Urodziła się w Węgorzewie. W latach 1974-1976 studiowała w Policealnym Studium Bibliotekarskim. W 1986 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny III stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa. Jest również absolwentką Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1986-1991). W 1999 r. na tejże uczelni ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerza poprzez liczne kontakty z bibliotekami w całej Europie. W latach 1996- 2009 uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do bibliotek w Szwecji, Niemczech, Austrii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Holandii, Finlandii, Danii. Mieszka i pracuje w Olsztynie. Jest żoną olsztyńskiego artysty plastyka Artura Nichthausera. Ma syna Wiktora (inżynier elektronik, ekonomista).

Działalność

Swoją działalność bibliotekarką rozpoczęła w 1974 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie. Jako bibliotekarz, a następnie kierownik czytelni pracowała tam do 1977 r. W latach 1977-1987 związana była z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Zatrudniona została jako pracownik Czytelni Naukowej na stanowisku starszego bibliotekarza. Pełniła też funkcję kierownika Filii Nr 14. Przez ponad rok była starszym dokumentalistą w Dziale Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W 1988 r. ponownie została pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – do 1992 r. jako kustosz, pracownik Czytelni Naukowej, do 2004 r. - kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, na stanowisku starszego kustosza, a od 2004 r. do chwili obecnej pełni funkcję zastępcy dyrektora placówki. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu bibliotekarskim regionu Warmii i Mazur, angażując się w prace popularyzatorskie i edukacyjne. W latach 1997-2008 kierowała olsztyńską filią Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie. Była też wykładowcą przedmiotów organizacja i zarządzanie w bibliotece. Ponadto od 1992 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego pisma „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, a od 1999 zasiada w gronie kolegium redakcyjnego branżowego miesięcznika krajowego „Poradnik Bibliotekarza”.

Udział w organizacjach

Od 1974 r. uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2001 r. została wybrana członkiem Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie. W latach 2005-2013 pełniła funkcję przewodniczącej olsztyńskiego okręgu tej organizacji. W latach 1992-2010 była członkiem zarządu olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. Przez 10 lat (od 2000 r. pełniła funkcję sekretarza).

Nagrody i odznaczenia

Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz popularyzacji czytelnictwa zarówno w kraju jak i regionie Warmii i Mazur, została wyróżniona:

  • Tytułem „Zasłużony Działacz Kultury” (1996)
  • Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2001)
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005)
  • Medal „W dowód uznania” Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2006)
  • Tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011)

Bibliografia

  1. Wołosz, Jan: Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Jan Wołosz // „Bibliotekarz”. - 2009, nr 7/8. s. 2-5.