Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne – 2001 r.

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czwarty cykl imprez kulturalnych zorganizowany w 2001 r. Pierwszy zorganizowany był pod nazwą Olsztyńskie Promocje Artystyczne, następne po zmianach administracyjnych naszą nazwę Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne.


Organizatorzy

Cele

 • animacja środowisk ze szczególnie utrudnionym dostępem do kultury
 • konfrontacja i promocja osiągnięć z dziedziny kultury ludowej, amatorskiej działalności artystycznej i umiejętności artystycznych.

Opis

Projekt zawiera szereg powiązanych ze sobą przedsięwzięć warsztatowych, prezentacji i promocji artystycznych opartych na całorocznej, systematycznej współpracy z samorządowymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się działalnością społeczno-kulturalną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Działania organizatorów zmierzały do rekonstrukcji i kontynuacji tradycji kulturowych, pomocy w procesie kształcenia w zakresie wiedzy o kulturze narodowej i regionalnej. W celu ochrony wartości kulturowych ludności zamieszkującej Warmię i Mazury niezbędne było podtrzymywanie i rozwijanie sprawdzonych form aktywności i zainteresowań kulturalnych środowisk lokalnych. Poprzez replikację sprawdzonego programu z zakresu animacji kulturalnej organizatorzy chcieli jeszcze bardziej zaktywizować wymienione środowiska, szczególnie w małych miastach i wioskach zaniedbanych kulturalnie (ubóstwo społeczne spowodowane bezrobociem), uwzględniając także specyfikę obszarów wielokulturowych i przygranicznych. Pamiętając, że istota kultury zawiera się w jej ciągłości, wspierano organizacyjnie i finansowo aktywność twórczą zespołów artystycznych i indywidualnych twórców amatorów. Zaniechanie tej działalności groziło zatratą, z trudem, przez lata działających grup folklorystycznych, teatrów obrzędowych, twórców i animatorów podtrzymujących najcenniejsze, bo narodowe i regionalne wartości kulturowe.

Imprezy zorganizowane w ramach Promocji

Efekty: Kontynuowanie oraz przypomnienie tradycyjnego folkloru muzycznego. Wzrost poziomu artystycznego zespołów ludowych. Wzrost zainteresowania środowisk lokalnych muzyką folklorystyczną. Aktywizacja środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wielokulturowych i przygranicznych.

Efekty: Zaktywizowanie i utrzymanie ciągłości amatorskiej twórczości plastycznej w województwie. Nobilitacja uznanych talentów i satysfakcja dana młodym (wiekiem lub stażem artystycznym) jeszcze nieznanym, plastykom amatorom.

Efekty : Podtrzymanie tradycji haftu ludowego. Zapewnienie cyklicznej konfrontacji prac hafciarek, wpływające na stały wzrost poziomu artystycznego prac i na ich precyzje wykonania.

Efekty: Kontynuowanie tradycji systematycznej konfrontacji prac rzeźbiarzy-amatorów. Wzrost zainteresowania ta trudną technika plastyczną wśród młodzieży. Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych prac rzeźbiarskich.

Efekty: Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych widowisk teatralnych. Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży oraz instruktorów prowadzących zespoły teatralne tą formą pracy i prezentacji teatralnych. Kontynuowanie oraz przypomnienie tradycyjnych przedstawień obrzędowych wywodzących się z polskiej kultury narodowej.

Efekty: Kontynuacja amatorskiej działalności tkackiej oraz podtrzymywanie tradycyjnych metod i technik tkackich. Wymiana doświadczeń artystycznych i wykonawczych. Podniesienie estetyki prezentowanych prac.

Efekty: Podtrzymanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie (szczególnie dzieciom) możliwości uzyskania satysfakcji i przyjemności z samodzielnego lub rodzinnego przygotowania ozdób choinkowych i kartek z życzeniami świątecznymi.

Efekty: Kontynuacja i rekonstrukcja regionalnych tradycji kulturowych związanych z legendarną przeszłością Warmii i Mazur. Kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej i tradycyjna kulturę regionalną.

Efekty : Kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka polskiego poprzez kontakt poezją i prozą największych, polskich klasyków literatury i poezji.

Wspólne efekty końcowe

 • Dzięki nagrodom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – znaczące podniesienie prestiżu przeglądów artystycznych
 • Utrwalenie tradycyjnych (narodowych, ludowych, regionalnych) wartości kulturalnych
 • Postrzeganie sztuki amatorskiej jako ciekawej i szlachetnej formy osobistych wypowiedzi twórców
 • Zaktywizowanie środowisk lokalnych oraz utrzymanie ciągłości amatorskiej działalności artystycznej
 • Wzrost poziomu organizacyjnego i artystycznego imprez
 • Wykreowanie modeli kreatywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalających zachować tożsamość regionalną i narodową
 • Profilaktyka i terapia patologii społecznych poprzez budzenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
 • Aktywizacja środowisk lokalnych, szczególnie w małych miastach i wioskach zaniedbanych kulturalnie, uwzględniająca specyfikę obszarów przygranicznych i wielokulturowych

Bibliografia

 1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji „Warmińsko-Mazurskich Promocji Artystycznych” w 2001 r. Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235