Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne – 2000 r.

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trzeci cykl imprez kulturalnych zorganizowany w 2000 r. Pierwszy zorganizowany był pod nazwą Olsztyńskie Promocje Artystyczne, następne po zmianach administracyjnych naszą nazwę Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne.

Organizatorzy

Cele

 • Animacja kulturalna środowisk z utrudnionym dostępem do kultury
 • Konfrontacja i promocja osiągnięć z dziedziny amatorskiej działalności artystycznej
 • Kontynuowanie i rozwijanie tradycyjnych, sprawdzonych wartości kulturowych w ramach reintegracji z nowymi obszarami terytorialnymi województwa.

Organizator szczególną uwagę zwracał na ochronę słabnących (np. z przyczyn naturalnych – odchodzenia najstarszego pokolenia twórców) tradycji kulturowych ludności zamieszkującej Warmię i Mazury. Na niezbędną kontynuację i rozwój. Zaniechanie tej działalności groziło zatratą, z trudem, przez lata działających grup folklorystycznych, twórców i animatorów podtrzymujących narodowe, regionalne wartości kulturowe. W bieżącym roku zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania proponowanymi formami amatorskiej twórczości artystycznej. Wzrosła liczba uczestników, wykonawców , współorganizatorów zadania. Szczególnie cieszył wzrost poziomu artystycznego i wykonawczego zespołów artystycznych i prac prezentowanych przez twórców.

Imprezy zorganizowane w ramach Promocji

Efekty: kontynuowanie oraz przypominanie tradycyjnego folkloru muzycznego. Wzrost poziomu artystycznego zespołów ludowych. Wzrost zainteresowania środowisk lokalnych muzyką folklorystyczną. Aktywizacja środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów wielokulturowych i przygranicznych.

Efekty: Zaktywizowanie i utrzymanie ciągłości amatorskiej twórczości plastycznej w województwie. Nobilitacja uznanych talentów i satysfakcja dana młodym (wiekiem lub stażem artystycznym.) jeszcze nieznanym, plastykom amatorom.

Efekty : Podtrzymanie tradycji haftu ludowego. Zapewnienie cyklicznej konfrontacji prac hafciarek, wpływające na stały wzrost poziomu artystycznego prac i na ich precyzje wykonania.

Efekty: Kontynuowanie tradycji systematycznej konfrontacji prac rzeźbiarzy-amatorów. Wzrost zainteresowania ta trudną technika plastyczną wśród młodzieży. Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych prac rzeźbiarskich.

Efekty: Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych widowisk teatralnych. Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży oraz instruktorów prowadzących zespoły teatralne tą formą pracy i prezentacji teatralnych. Kontynuowanie oraz przypomnienie tradycyjnych przedstawień obrzędowych wywodzących się z polskiej kultury narodowej. Wzrost zainteresowania widzów ww. przeglądami.

Efekty: Podtrzymanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie (szczególnie dzieciom) możliwości uzyskania satysfakcji i przyjemności z samodzielnego lub rodzinnego przygotowania ozdób choinkowych i kartek z życzeniami świątecznymi.

Efekty: Kontynuacja i rekonstrukcja regionalnych tradycji kulturowych związanych z legendarną przeszłością Warmii i Mazur. Kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej i tradycyjna kulturę regionalną.

Efekty : Kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka polskiego poprzez kontakt poezją i prozą największych, polskich klasyków literatury i poezji.


Wspólne efekty końcowe

 • Dzięki nagrodom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – znaczące podniesienie prestiżu przeglądów artystycznych
 • Utrwalenie tradycyjnych (narodowych, ludowych, regionalnych) wartości kulturalnych
 • Postrzeganie sztuki amatorskiej jako ciekawej i szlachetnej formy osobistych wypowiedzi twórców
 • Zaktywizowanie środowisk lokalnych oraz utrzymanie ciągłości amatorskiej działalności artystycznej
 • Wzrost poziomu organizacyjnego i artystycznego imprez
 • Wykreowanie modeli kreatywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalających zachować tożsamość regionalną i narodową
 • Profilaktyka i terapia patologii społecznych poprzez budzenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
 • Aktywizacja środowisk lokalnych, szczególnie w małych miastach i wioskach zaniedbanych kulturalnie, uwzględniająca specyfikę obszarów przygranicznych i wielokulturowych.

Bibliografia

 1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji „Warmińsko-Mazurskich Promocji Artystycznych” w 2000 r. Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235