Grzegorz Białuński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Olsztyn, OBN, 2002.
Olsztyn, OBN ; Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 2007.

(1967-2018) – historyk, badacz dziejów Prus oraz osadnictwa na Mazurach

Biografia

Urodził się 2 kwietnia 1967 r. w Giżycku. W latach 1985-1990 studiował historię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pt. Galindowie - rozwój i zanik plemienia, napisaną pod kierunkiem prof. A. Czacharowskiego obronił 12 czerwca 1990 r. 6 marca 1996 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał tytuł doktora nauk historycznych (rozprawa doktorska pt. Osadnictwo południowej i środkowej strefy Wielkich Jezior Mazurskich - starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie od XIV do początku XVIII wieku. Studium zmian osadniczych na środkowych Mazurach, pod kierunkiem prof. Mariana Biskupa). W październiku 2002 r. w Toruniu otrzymał tytuł doktora habilitowanego (praca habilitacyjna pt. Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książęcych do 1568 r.).
Zmarł 16 października 2018 r. po ciężkiej chorobie.[1]


Działalność

Swoje zainteresowania dziejami regionu rozwijał już w czasie studiów w Kole Miłośników Warmii i Mazur (pod nadzorem naukowym prof. Janusza Małłka). Po ukończeniu studiów do 31 sierpnia 1996 r. pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Giżycku.

Od 1 września 1996 r. zatrudniony był na jako adiunkt w Ośrodku Badań Naukowych im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

W 1999 r. podjął pracę jako wykładowca historii regionu w katedrze Turystyki i Rekreacji [[ewim:Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku|Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej w Giżycku (od 2001 r. - kierownik katedry). Był też profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 2004 r. związany z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych). W 2001 r. wraz z Janem Sektą został kustoszem Muzeum Twierdzy Boyen w Giżycku. Działał też jako kustosz w Archiwum Mazurskim. Pełnił funkcję redaktora pism „Masovia” oraz „Fest Boyen”.


Publikacje

Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych i popularnonaukowych, zamieszczonych na łamach pism m.in. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, „Jaćwież”, „Zapiski Historyczne”, „Borussia”, „Masovia”, „Studia Angerburgica”, „Rocznik Olsztyński” Do najważniejszych jego prac należą:

 • Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich (1999)
 • Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książęcych do 1568 r. (2001)
 • Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgobroskie (węgorzewskie) (2002)
 • Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich (2006)
 • Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu (2010)

Współpracował także przy opracowaniu pozycji, m.in.:

Nagrody i odznaczenia

 • wyróżnienie Wydziału Historycznego UMK w Toruniu (1996) za rozprawę doktorską
 • nagroda naukową im. W. Kętrzyńskiego Towarzystwa Naukowego w Olsztynie (1997)
 • III nagroda w ogólnopolskim konkursie PTH i Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury (1999)
 • nagroda naukowa w ogólnopolskim konkursie im. W. Kętrzyńskiego na najlepszą pracę humanistyczną zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie i ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2000) – za pracę Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2001)

Udział w organizacjach

Zobacz też

Przypisy

 1. https://ro.com.pl/nie-zyje-prof-grzegorz-bialunski/01416511#